گفتگو با فرشید طالبی

خوشا شیراز

فرشید طالبی:

تصمیمات احساسی در فوتبال گرفتم.

من خیلی آرامش را دوست دارم، برای همین خیلی از پیشنهاداتم را قبول نکردم.

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷