گفتگو با فرشید طالبی

خوشا شیراز

فرشید طالبی:

تصمیمات احساسی در فوتبال گرفتم.

من خیلی آرامش را دوست دارم، برای همین خیلی از پیشنهاداتم را قبول نکردم.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷