ترانه جام جهانی

خوشا شیراز

اجرای ترانه جام جهانی با صدای حامد فقیهی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷