ترانه جام جهانی

خوشا شیراز

اجرای ترانه جام جهانی با صدای حامد فقیهی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷