بیننده آیتم دور باشید

خوشا شیراز

آیتم دور از کشور فرانسه در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷