آبرک

خودمونی

آیتم طنز با لهجه شیرازی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۹ تیر ۱۳۹۷