بلرزون

به وقت ترانه

اهنگ عباس یخی، کاری از گروه موسیقی بوشهری سیریا

با صداى محمد لاریان، نى انبان مهدى منفرد، كوبه اى پدرام عطایى، تنظیم سجاد بهادرى و كارگردانى مصطفى غضنفرى

به وقت ترانه
۱۱ تیر ۱۳۹۷