بورس،راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر برزیگر در رابطه با کنترل بازار و برون رفت از مشکلات اقتصادی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ تیر ۱۳۹۷