رومیزی سوخته کاری

کاشانه مهر

آموزش رومیزی به وسیله هنر سوخته کاری

مدرس: سرکار خانم اجاقی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ تیر ۱۳۹۷