گفتگو با فرزانه منصوری همسر محترم نادر ابراهیمی

خوشا شیراز

شیرینی ها و مشکلات زندگی مشترک با  نادر ابراهیمی با توجه به خصوصیات اخلاقی وی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ تیر ۱۳۹۷