بخش اول آیتم دور

خوشا شیراز

گفتگو جذاب و شیرین با گردشگران ایتالیایی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ تیر ۱۳۹۷