گفتگو با کیومرث پور احمد و بانو فرزانه منصوری

خوشا شیراز

خاطرات شیرین از کارهای قدیمی استاد  پور احمد

ویژگی های خاص  خسرو شکیبایی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ تیر ۱۳۹۷