گفتگو با کیومرث پور احمد و بانو فرزانه منصوری

خوشا شیراز

خاطرات شیرین از کارهای قدیمی استاد  پور احمد

ویژگی های خاص  خسرو شکیبایی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ تیر ۱۳۹۷