آیتم چه خبر در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

اخبار فرهنگی هنری فارس

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ تیر ۱۳۹۷