اسهال در کودکان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران متخصص داخلی در رابطه با مشکل اسهال در کودکان در فصل تابستان 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۶ تیر ۱۳۹۷