مصرف بهینه برق

نگاه روز

گفتگو با جناب آقای مهندس عبدالعزیز کریمی مدیر عامل برق منطقه ای فارس   در برنامه نگاه روز

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۱۶ تیر ۱۳۹۷