نظارت بر بازار و قیمت ها

ویژه

برنامه بازتاب

موضوع: نظارت بر بازار و قیمت ها 
باحضور:
جناب آقای رحمانی، معاون اقتصادی استانداری
جناب آقای مبشری رئیس کل تعزیرات حکومتی 
جناب آقای صداقت معاون بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت 
و نماینده ای از اصناف 

 

 

پیشنهاد ما به شما
۱۷ تیر ۱۳۹۷