شمعدان

کاشانه مهر

آموزش کار بر روی شعمدان به وسیله خمیر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ تیر ۱۳۹۷