بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با جناب آقای محمد نبی حبیبی سومین استاندار فارس بعد از پیروزی انقلاب در رابطه با بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۹ تیر ۱۳۹۷