نما کاشی با نقش پرنده -قسمت اول

کاشانه مهر

آموزش نما کاشای توسط خانم مرزبان در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ تیر ۱۳۹۷