تفاوت خرید و فروش در بازار بورش و بازار حقیقی

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای دکتر برزیگر در رابطه با تفاوت های داد و ستد در بازار سنتی و بازار بورس

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ تیر ۱۳۹۷