راهکار های قبل از بارداری

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر پارسا نژاد متخصص زنان و ریس بخش ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با دانستنی های قبل از بارداری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ تیر ۱۳۹۷