مستند نمایشی از روزگار رفته حکایت

در شهر

با ما در شهر بمانید ...
آغاز ساخت مستند نمایشی از روزگار رفته حکایت

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۱ تیر ۱۳۹۷