دوخت پانچ

کاشانه مهر

آموزش دوخت بدون الگو پانچ  توسط خانم غلامی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۳ تیر ۱۳۹۷