اولین استاندار فارس

گام دوم

گفتگو با جناب آقای احمد مدرسی زاده اولین استاندار فارس پس از انقلاب در دولت موقت 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۲۶ تیر ۱۳۹۷