بافت سبد

کاشانه مهر

آموزش قلاب بافی سبد توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۷ تیر ۱۳۹۷