بچه شهر

خودمونی

آیتم طنز با موضوع لهجه شیرازی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۳۰ تیر ۱۳۹۷