اجرای ترانه چشم های تیره

خوشا شیراز

ترانه چشم های تیره با صدای مهدی رستمی

در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳۰ تیر ۱۳۹۷