اجرای ترانه چشم های تیره

خوشا شیراز

ترانه چشم های تیره با صدای مهدی رستمی

در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳۰ تیر ۱۳۹۷