ترانه مهدی رستمی

خوشا شیراز

اجرای ترانه توسط مهدی رستمی درخوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳۰ تیر ۱۳۹۷