رستمی معاون گردشگری استان فارس- 7 دی ماه

برنامه های تلویزیونی

موضوع کردشگری-با حضورآقای رستمی-معاون کردشگری استان فارس

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۷ دی ۱۳۹۵