بابا عقیل شیرازی

مستند

مستند کوتاه زندگی هنرمند شیرازی مهدی فقیه

مستند های تولیدی مرکز فارس
۳ مرداد ۱۳۹۷