زایمان ایمن

سلامت باشید

برنامه سلامت باشید

موضوع: زایمان ایمن
باحضور:
دکتر نسرین اسدی، عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص زنان و زایمان 
 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۴ مرداد ۱۳۹۷