گفتگو با پویان کاظمی و سید ابراهیم رکنی

خوشا شیراز

معرفی کار «از روزگار رفته حکایت» که به بهانه شروع عکاسی میرزا حسن عکاسباشی در شیراز شروع شده است

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷