گفتگو با پویان کاظمی و سید ابراهیم رکنی

خوشا شیراز

معرفی کار «از روزگار رفته حکایت» که به بهانه شروع عکاسی میرزا حسن عکاسباشی در شیراز شروع شده است

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷