گفتگو با سید ابراهیم رکنی

خوشا شیراز

تاریخچه ای از فعالیت های کاری و هنری سید ابراهیم رکنی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷