بخش اول گفتگو با مجید اخشابی

خوشا شیراز

چرا کارهای مجید اخشابی همیشه حال آدم ها رو خوب میکند؟

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷