بخش اول گفتگو با مجید اخشابی

خوشا شیراز

چرا کارهای مجید اخشابی همیشه حال آدم ها رو خوب میکند؟

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷