آیتم دور

خوشا شیراز

گفتگویی جذاب و بانمک با گردشگران خارجی شهرشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷