بخش اول گفتگو با رحیم هودی

خوشا شیراز

من همیشه به خاطر  تئاتر جوانم

خاطرات شیرین رحیم هودی از فعالیت های هنری که د رگذشته انجام داده اند.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷