بخش دوم گفتوگو با رحیم هودی

خوشا شیراز

خاطرات شیرین از آموزش  تئاتر به زندانیان

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷