بچه شهر

خودمونی

آیتم طنز با لهجه شیرازی در برنامه خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۶ مرداد ۱۳۹۷