شعر خوانی طنز

شب پارسی

مسابقه شعر خوانی در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۶ مرداد ۱۳۹۷