کارنامه-علی دانش منفرد

ویژه

برنامه  کارنامه
گفتگو با آقای علی دانش منفرد استاندار اسبق فارس 
بررسی دستاوردهای چهل سالگی انقلاب در استان فارس در برنامه کارنامه دوشنبه ها ساعت 22 از شبکه فارس 

 

پیشنهاد ما به شما
۹ مرداد ۱۳۹۷