تاب آوری در شرایط بحران

سلامت باشید

برنامهسلامت باشید

موضوع: تاب آوری در شرایط بحران
باحضور:
دکتر مرادیان مدیر کل ارژانس استان فارس
 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۹ مرداد ۱۳۹۷