بهترین صنایع بورسی کشور

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر برزیگر پیرامون سرمایه گذاری  بورس و بهترین بازار ها برای سرمایه گذاری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ مرداد ۱۳۹۷