تاخیر در رشد گفتار و زبان

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر قاسمی پیرامون راهکار های مناسب برای کودکان دچار تاخیر در رشد گفتار و زبان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ مرداد ۱۳۹۷