مراد و دلار

شب پارسی

آیتم طنز مراد با موضوع دلار

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۰ مرداد ۱۳۹۷