ساز و نقاره

شب پارسی

اجرای زنده ساز و نقاره ایلات قشقایی در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۰ مرداد ۱۳۹۷