سرود قشقایی

شب پارسی

گروه سرود کودکان قشقایی در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۰ مرداد ۱۳۹۷