آیتم دور در خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگو با گردشگران خارجی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ مرداد ۱۳۹۷