بخش دوم گفتگو با نفیسه روشن

خوشا شیراز

سفیر اهدای عضو و سفیر انجمن دوقلوها چیست وچه کاری انجام می دهد؟

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ مرداد ۱۳۹۷