غبارروبی مزار مطهر شهدای رسانه در روز خبرنگار

در شهر

با ما در شهر بمانید...
موضوع : غبارروبی مزار مطهر شهدای رسانه در روز خبرنگار

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۴ مرداد ۱۳۹۷