وسائل قدیمی

شب پارسی

آیتم طنز مراد با موضوع وسائل قدیمی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۴ مرداد ۱۳۹۷