مراد لیدر ورزشی می شود

شب پارسی

آیتم طنز مراد با مضووع حواشی ورزشی و تماشاگر نماها

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۵ مرداد ۱۳۹۷