کارنامه-علی دانش منفرد (دوره دوم)

کارنامه

گفتگو با آقای علی دانش منفرد استاندار اسبق فارس 
بررسی دستاوردهای چهل سالگی انقلاب در استان فارس در برنامه کارنامه دوشنبه ها ساعت 22 از شبکه فارس 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۱۶ مرداد ۱۳۹۷